THIÊN HẠ game hay 24h

NEWS

最新消息

đại càn khôn phiên bản mobile đại càn khôn phiên bản mobile

2018-03-03
Top game hay 2018
 
đại càn khôn phiên bản mobile

About Us

đại càn khôn phiên bản mobile 

Tiêu hao Tiến cấp đơn – Vũ đế tiến cấp Cánh.Cấp càng cao tiêu hao tiến cấp đơn càng nhiều. đại càn khôn Tiến hóa Cánh ngoài việc giúp thú Cánh mạnh hơn có nhìu hình dáng đẹp hơn còn giúp Cánh có thêm skill
Cánh tiến cấp Bậc 4 Mở Tính năng trưởng thành có thể dung trưởng thành đơn tăng vĩnh viễn chỉ số.Cánh tiến cấp Bậc 6 Mở Tính năng tăng tư chất có thể dùng tư chất đơn tăng vĩnh viễn chỉ số.Thông qua các hoạt động trong game để kiếm đủ bộ trang bị cho Cánh giúp Cánh mạnh và đẹp hơn.Tiến cấp sau khi đạt bậc 4 sẽ có 24h tồn tại điểm chúc phúc cần tích lũy đủ tiến cấp đơn để tiến cấp đến khi tăng bậc tránh tổn thất.Tiêu hao Tiến cấp đơn – Sủng đế tiến cấp Tiên sủng
đại càn khôn Cấp càng cao tiêu hao tiến cấp đơn càng nhiều.Tiến hóa Tiên sủng ngoài việc giúp Tiên sủng mạnh hơn có nhìu hình dáng đẹp hơn còn giúp Tiên sủng có thêm skill. Tiên sủng tiến cấp Bậc 4 Mở Tính năng trưởng thành có thể dung trưởng thành đơn tăng vĩnh viễn chỉ số. Tiên sủng tiến cấp Bậc 6 Mở Tính năng tăng tư chất có thể dùng tư chất đơn tăng vĩnh viễn chỉ số. Thông qua các hoạt động trong game để kiếm đủ bộ trang bị cho Tiên sủng giúp Tiên sủng trưởng thành, xinh đẹp và thiện chiến hơn Tiến cấp sau khi đạt bậc 4 sẽ có 24h tồn tại điểm chúc phúc cần tích lũy đủ tiến cấp đơn để tiến cấp đến khi tăng bậc tránh tổn thất. Tiêu hao Tiến cấp đơn – Binh đế tiến cấp Thần Binh. Cấp càng cao tiêu hao tiến cấp đơn càng nhiều. Tiến hóa Thần Binh ngoài việc giúp Thần Binh mạnh hơn có nhìu hình dáng đẹp hơn còn giúp Thần Binh có thêm skill
Thần Binh tiến cấp Bậc 4 Mở Tính năng trưởng thành có thể dung trưởng thành đơn tăng vĩnh viễn chỉ số. Thần Binh tiến cấp Bậc 6 Mở Tính năng tăng tư chất có thể dùng tư chất đơn tăng vĩnh viễn chỉ số. Liên Minh Thông qua các hoạt động trong game để kiếm đủ bộ trang bị cho Thần Binh giúp Thần Binh trưởng thành, xinh đẹp và thiện chiến hơnTiến cấp sau khi đạt bậc 4 sẽ có 24h tồn tại điểm chúc phúc cần tích lũy đủ tiến cấp đơn để tiến cấp đến khi tăng bậc tránh tổn thất. Tiêu hao Tiến cấp đơn – Giáp đế tiến cấp Chiến Giáp. độc bộ thiên hạ Cấp càng cao tiêu hao tiến cấp đơn càng nhiều
đại càn khôn phiên bản mobile